Sunday, February 17, 2013

Emoticon animation,โกรธ ไม่ยอม

ตัวอีโม่แสดงความโกรธ โกรธแค้นมาก โมโห ไม่ ไม่ยอม ปฏิเสธ โกรธจนหน้าดำ-หน้าแดง ใครที่ชอบแชทคุยกัน เวลาโกรธ เอาตัวอีโม่นี้ ไปใช้แทนได้เลย 

                


         


        


         


                         


          


                   


           


           


No comments :