Monday, June 27, 2016

candied item,ไอคอน การ์ตูนแคนดี้-1

ไอคอน การ์ตูนเล็กๆ น่ารักๆ ดุ๊กดิ๊ก เคลื่อนไหว ในอิริยบถต่างๆ เก็บไว้แต่งกรอบ งานต่างๆ จะเป็นบัตรอวยพร การ์ด นามบัตร กรอบรูป หรืออื่นๆ

        

    

 

        

       

        

    

            

        

        

     

     

No comments :