Friday, April 20, 2012

กรอบรูปเคลื่อนไหว"กรอบเล็ก" พื้นหลังโปรงใส(3)

กรอบรูปเคลื่อนไหวพื้นหลังโปรงใส.png(กรอบรูปเล็ก)  ลายน่ารักๆ  รูปหัวใจ ดอกกุหลาบ ดาวกลาหสี ดอกไม้กลาหสี ลายฟิล์ม และลายกล้องถ่ายรูป ใครใส่กรอบรูปเคลื่อนไหวไม่เป็น มีวิธีใส่กรอบรูปให้จ้า  "วิธีใส่กรอบรูปเคลื่อนไหว ด้วย Photoshop CS2"