Monday, September 26, 2011

ตัวอักษรดอกไม้เคลื่อนไหว,มีล้อเลื่อนไป-มา

 A-Z  น่ารักๆสวยมากๆ แบบต่างๆ แบบดอกไม้,แบบมีล้อเลื่อน

แบบที่ 1. ตัวอักษรอังกฤษ อยู่ในดอกไม้หลากสี เคลื่อนไหว สวยๆ

         


         


         


         


        


         


   

แบบที่ 2. ตัวอักษรมีล้อเลื่อน

                                                             


                 


                


                  


                    


          
 คลิก A-Zกวนๆ เอฟเฟค สวยๆน่ารักๆ มีอีกเยอะ