Friday, October 5, 2012

Code ข้อความวิ่ง รูปภาพเลื่อน

Code โค๊ด ข้อความ รูปภาพ เลื่อน ไป-มา, เลื่อนขึ้น-ลง โค๊ดเปลี่ยนขนาดอักษร, เปลี่ยนสีอักษร, เปลี่ยนสีพื้นหลัง

Code ข้อความเลื่อน

Baipak.blog/บล็อกใบผัก


 Code   = <marquee>Baipak.blog/บล็อกใบผัก</marquee>
                (ตรงอักษรสีแดง ใส่ข้อความได้ตามใจชอบ)
Code ข้อความเลื่อนจากซ้ายไป-ขวา

Baipak.Blog/บล็อก.ใบผัก


Code <marquee direction="right"><FONT COLOR="#990033" size="6">  
           <strong>Baipak.Blog/ บล็อก.ใบผัก</strong></font></marquee>
Code ข้อความเลื่อนจากล่าง ขึ้นบน

Baipak.blog/บล็อก.ใบผัก

 อธิบายโค๊ด
 Code ข้อความเลื่อนจากล่าง ขึ้นบน = <marquee direction="up">


 Code   <marquee direction="up"><FONT COLOR="#990033" size="6">
               <strong>Baipak.blog/
 บล็อก.ใบผัก</strong></font></marquee>
 (ตรงอักษรสีแดง ใส่ข้อความได้ตามใจชอบ) 
Code ข้อความเลื่อนจากบนลงล่างมีรูปภาพด้วย

Baipak.Blog/บล๊อก.ใบผัก

**อธิบายโค๊ด
 Code ข้อความเลื่อนจากบนลงล่าง =  <marquee direction="down">
 Code ข้อความมีรูปภาพ                  =   <img src="url รูป" >
 ( ตัวอักษรสีน้ำเงินให้ใส่ url รูปภาพ )

Code  <marquee direction="down"><img src="url รูป">
<FONT  COLOR="#990033" size="6"><strong>Baipak.Blog/บล๊อก.ใบผัก</strong></font></marquee>

(ตัวอักษรสีน้ำเงินให้ใส่ url  รูปที่แสดง)
Code ข้อความเลื่อน แบบ กำหนดความกว้าง สีพื้นหลัง และ ไป-กลับ
**ถ้าดูด้วย Chrome ข้อความจะไม่วิ่ง, ต้องดูด้วย Explorer ข้อความถึงจะวิ่ง

Baipak.blog/บล็อกใบผัก


 อธิบายโค๊ด
  Code  ข้อความเลื่อนไป-กลับ  = behavior="alternate" 
 Code  <marquee behavior="alternate" bgcolor="#ffccff" width="500px" height="50px">
<FONT   COLOR="#990033" size="6"><strong>Baipak.blog/บล็อกใบผัก</strong>
</font></marquee>

(ตรงอักษรสีแดง ใส่ข้อความได้ตามใจชอบ)
Code ข้อความแบบกำหนดความเร็ว


Baipak.Blog/บล๊อก.ใบผัก

อธิบายโค๊ด
 Code ข้อความแบบกำหนดความเร็ว = <marquee scrollamount="3" >

Code <marquee scrollamount="3" ><img src="url รูป"><FONT
 COLOR="#990033" size="6"><strong>Baipak.Blog/บล๊อก.ใบผัก<img src="url รูป" ></strong></font></marquee>


(ตัวอักษรสีน้ำเงินให้ใส่ url  รูปที่แสดง)
Code รูปภาพวิ่งมาชนกัน

อธิบายโค๊ด
 Code  โค๊ดที่ทำให้ข้อความหรือรูปภาพวื่งมาชนกัน = <marquee direction=right width=40%> 
Code <marquee direction=right width=40%><img src="url รูป"></marquee><marquee width=40%><img src="url รูป"></marquee>


(ตัวอักษรสีน้ำเงินให้ใส่ url  รูปที่แสดง)
 หน้าหลัก Code นาฬิกา ข่าวหุ้นวิ่ง รูปภาพเลื่อน กรอบข้อความ ตารางสี

No comments :